Với tôi, dường như ngày, tháng và những vòng quay đồng hồ đã trở